Follow us on Facebook

O projekcie „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowy stronice wspólnej ukraińsko - polskiej historii”

sangushko

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu  „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowy stronice wspólnej ukraińsko - polskiej historii”,  realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

     W dniu 25 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa grantowa na realizację projektu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś – Ukraina 2014-2020 a Organizacją Obywatelską Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia.

   W dniu 25 listopada  2019 roku podpisano umowę partnerską pomiędzy Beneficjentem Wiodącym (Organizacja Obywatelską Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia, Ukraina) oraz Beneficjentem (Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, Polska).

 

Realizacja projektu odbywa się na terenie graniczących ze sobą obwodu wołyńskiego oraz województwa lubelskiego. Regiony te posiadają wielowiekową wspólną historię, rezultatem której jest bogate dziedzictwo kulturowe.

Projekt przywiduje stworzenie i promocję wspólnego wirtualnego tematycznego szlaku transgranicznego, zadaniem którego będzie popularyzacja dziedzictwa historyczno kulturowego Wołynia i Lubelszczyzny. Jest to unikalna możliwość stworzenia usługi turystycznej, która przyniesie korzyści dzięki zasobom lokalnym oraz współczesnym IT technologiom, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny regionów przygranicznych.