Follow us on Facebook

Nasza działalność

Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych, posiadające status organizacji pozarządowej, aktywnie nawiązuje współpracę i wspiera partnerskie organy samorządu przygranicznego w pozyskiwaniu dodatkowych środków materialnych i finansowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia.

Tym samym w ramach Białorusko-Ukraińskiego Programu Współpracy Terytorialnej krajów Partnerstwa Wschodniego zrealizowany został projekt "Od poznawania kultury sąsiadów do wzmocnienia partnerstwa i wzajemnego zrozumienia”.

Cel: przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego społeczności terytorialnych pogranicza ukraińsko-białoruskiego.

Specjalne cele:

 • wzajemne poznanie się mieszkańców terenów przygranicznych z dziedzictwem kulturowym narodów ukraińskiego i białoruskiego;
 • promocja kultury i tradycji narodowych Ukrainy i Republiki Białorusi;
 • nawiązywanie kontaktów międzyludzkich poprzez wspólną organizację i organizację wydarzeń kulturalnych;
 • zaangażowanie młodzieży, zwłaszcza uczniów, w nawiązywanie dialogu kulturowego i nawiązywanie więzi cywilizacyjnych w oparciu o zasady tolerancji i uznanie równoważności różnych systemów kulturowych;
 • promowanie upowszechniania informacji o dziedzictwie kulturowym obu regionów sąsiadujących państw oraz współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury.

Wyniki:

 • stabilne kontakty transgraniczne w zakresie kultury społeczności Zabołotiwskiej OTG (obwód ratniowski, Ukraina) i agromiasto „Diwin” (obwód kobryński, PB);
 • wymiany kulturalne poprzez organizację 6 wspólnych wydarzeń kulturalnych (300 uczestników);
 • znajomość kultury sąsiedniego państwa przez mieszkańców gmin przygranicznych (5000 osób);
 • zaangażowanie uczniów po obu stronach granicy (250 osób) w procesie poznawania kultury i tradycji sąsiadów;
 • nieformalne kontakty międzyludzkie (300 osób) sprzyjające tworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia, wzajemnego szacunku i partnerstwa;
 • poprawa infrastruktury obiektów kultury (odnowiony dom kultury we wsi Zalisy);
 • poprawa bazy materialnej instytucji kultury (uzupełnienie księgozbioru bibliotek szkolnych, zakup nagłośnienia, krzeseł, zasłon dla domu kultury we wsi Zalisy, stroje koncertowe dla wsi Zalisy i Divyn);
 • zapewnienie dostępu ogółowi społeczności terytorialnych do informacji o dziedzictwie duchowym i współczesnej kulturze obu krajów poprzez stronę w serwisie społecznościowym Facebook;
 • wspólna publikacja - fotoreportaż z projektu „Kultura wygładza granice - fizyczne i psychiczne” (300 szt.);
 • świadomość mieszkańców regionu transgranicznego na temat wkładu finansowego UE w rozwój współpracy terytorialnej Ukraina-Białoruś;
 • korzystne warunki do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej, w tym opracowywanie i wdrażanie nowych wspólnych projektów.

Okres realizacji: grudzień 2017 - luty 2019

Całkowity koszt projektu: 143,1 tys. Euro

Dotacja UE: 128,8 tys. Euro

W ramach PTS „Polska-Białoruś-Ukraina” UIS 2014-2020 (drugi konkurs) organizacja publiczna wraz ze Stowarzyszeniem Organów Samorządowych Euroregionu „Bug” przygotowała i zrealizowała projekt "Wirtualna podróż po książęcej rodzinie Sanguszków - otwarcie nowych kart wspólnej historii Ukrainy i Polski” .

Cel: promowanie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu transgranicznego w celu podniesienia świadomości jego potencjału turystycznego i zwiększenia jego atrakcyjności zarówno na krajowych, jak i nowych zagranicznych rynkach turystycznych.

Specjalne cele:

 • poprawa dostępu ogółu społeczeństwa do zabytków materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego regionu transgranicznego poprzez utworzenie wspólnej wirtualnej trasy turystycznej;
 • zachęcać do współpracy między grupami docelowymi (historykami, naukowcami, muzealnikami, biurami podróży, centrami informacji turystycznej itp.) Poprzez tworzenie partnerstw transgranicznych w celu tworzenia i promowania nowych produktów turystycznych;
 • podnoszenie świadomości mieszkańców Wołynia i Lubelszczyzny na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez jego promocję dla zrównoważonego rozwoju turystyki.

Główne działania projektu:

 • badanie źródeł historycznych związanych z życiem i twórczością książęcej rodziny Sanguszków;
 • praktyczne seminarium poświęcone prezentacji wyników badań;
 • utworzenie wspólnego, wirtualnego, transgranicznego szlaku turystycznego „Drogami książęcej rodziny Sanguszków”;
 • stworzenie strony internetowej i aplikacji mobilnej;
 • publikacja przewodnika turystycznego „Drogi książęcej rodziny Sanguszków”;
 • promocyjne zwiedzanie nowopowstałej transgranicznej trasy turystycznej;
 • prezentacja wirtualnej trasy turystycznej i konferencja podsumowująca.

Okres realizacji: listopad 2019 - wrzesień 2020

Całkowity koszt projektu: 44750,68 euro

Dotacja UE: 40 271,14 EUR

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa opublikował wyniki trzeciego naboru wniosków, w którym mogły brać udział mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo.

Wśród 26 projektów, które otrzymają do realizacji środki unijne, znajduje się projekt opracowany i zgłoszony do konkursu organizacji pozarządowej „Centrum Inicjatyw Regionalnych na Wołyniu”.

Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 54,5 tys. Euro na realizację projektu „OPALIN: Małe rozliczenia - wielka historia”. Głównym wykonawcą po stronie ukraińskiej jest Centrum Inicjatyw Regionalnych na Wołyniu, partnerem Sołectwo Równe, a po stronie polskiej gmina Ruda-Huta.

Głównym celem projektu jest zwiększenie rentowności ekonomicznej i społecznej społeczności wiejskich na pograniczu ukraińsko-polskim poprzez lepsze wykorzystanie dziedzictwa historycznego w celu zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej.

Głównymi produktami będą wspólny festiwal sztuki i historii lokalnej, 6 kursów mistrzowskich dla uczniów z zakresu przywracania tradycyjnych rzemiosł charakterystycznych dla tego obszaru, transgraniczna przejażdżka rowerem, wystawa, publikacja i praktyczne seminarium w celu wymiany najlepszych praktyk.

Praktyczna realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2021 roku, po dopełnieniu wszystkich formalności przewidzianych w Programie i podpisaniu Umowy o dofinansowanie.