Follow us on Facebook

Pierwszy mikroprojekt zakończony!

Mamy przyjemność poinformować, że zakończył się pierwszy mikroprojekt.

Program w sposób szczególny wspiera projekty o małym budżecie, oferujące głównie działania nieinwestycyjne, tzw. miękkie, i promujące współpracę. Tego rodzaju mikroprojekty są najbardziej popularne na pograniczu. 74 „mikrusy” wyłonione w drugim naborze wniosków zostały zatwierdzone przez WKM w kwietniu 2019 r. Projekt „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii”, akronim VIRTOUR, został złożony w ramach priorytetu 1.1 Celu Tematycznego Dziedzictwo.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2019 r.

i trwała do 30 września 2020 r., mimo trudności spowodowanych wybuchem pandemii Covid-19. Beneficjentem Wiodącym była organizacja pozarządowa „Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych” (UA), a partnerem „Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug” (PL).

Obwód wołyński i województwo lubelskie obfitują w dziedzictwo materialne i niematerialne. Choć turystyka jest jednym z najsilniejszych atutów pogranicza, jej potencjał pozostaje niewykorzystany. Projekt był odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest niewystarczająca znajomość wspólnej spuścizny, utrudniająca współpracę transgraniczną i osłabiająca ruch turystyczny. Ogólnym celem projektu było wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego dla uwidocznienia jego potencjału turystycznego i promowania jego atrakcyjności. W ramach projektu VIRTOUR opracowano wspólny, tematyczny, transgraniczny szlak turystyczny, związany z historią rodu Sanguszków, który zajmował wysokie stanowiska administracyjne, polityczne i wojskowe w Rzeczpospolitej i Wielkim Księstwie Litewskim i był ściśle powiązany z regionami wołyńskim i lubelskim.

Na początku realizacji projektu partnerzy skupili się na eksploracji źródeł historycznych związanych z życiem i twórczością rodu Sanguszków. Badania przeprowadziło dwóch historyków – polski i ukraiński. W ciągu dwóch miesięcy zgłębili liczne źródła pisane dotyczące życia i działalności książąt Sanguszków na terenach współczesnej Ukrainy i Polski. Dokładnie ustalili miejsca, które łączą książąt z obwodem wołyńskim i województwem lubelskim, zidentyfikowali wydarzenia z nimi związane i ich chronologię. Efekty poszukiwań znalazły odzwierciedlenie w esejach, a następnie w warsztatach prezentujących wyniki i wnioski badań. Uczestnicy przedyskutowali i ocenili zebrane materiały wraz z uzasadnieniami. Na tej podstawie powstała koncepcja trasy turystycznej. Następnie ustalono listę miejsc, które należało uwzględnić na trasie i importowano je do mapy GIS/Google. Każde miejsce opatrzone jest opisem wydarzenia związanego z rodem Sanguszków oraz graficzną ilustracją. Trasa dostarcza również dodatkowe informacje o infrastrukturze turystycznej. Wszystkie materiały są dostępne w języku ukraińskim, polskim i angielskim za pośrednictwem QR kodów. Została także opracowana aplikacja mobilna, która jest dostępna na smartfonach i tabletach z systemem IOS i Android.

 

Mapa wirtualnej podróży jest dostępna pod linkiem:

http://www.criv.org.ua/pl/project/sangushko/map

W celu aktywnej promocji szlaku wśród wszystkich odbiorców przygotowano i wydano przewodnik „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”. Zawiera on krótkie informacje o historii rodu, miejscach i wydarzeniach, które tam się rozegrały. Informuje także o innych atrakcjach turystycznych w okolicy.

Mapa wirtualnej podróży jest dostępna pod linkiem.

Na zakończenie projektu, początkiem września 2020 roku odbyły się promocyjne wycieczki po miejscach połączonych wirtualną transgraniczną trasą turystyczną „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”. Aby spopularyzować nowo powstały szlak, przedstawiciele muzeów, biur podróży, władz wykonawczych, samorządów oraz mediów odwiedzili miejsca związane z rodziną Sanguszków. Geograficznie trasa przebiega po pograniczu polsko-ukraińskim. Podczas wycieczek nakręcono film przedstawiający nowy produkt turystyczny. Został on wyemitowany w telewizjach regionalnych na Ukrainie i w Polsce.

 

Relację z wycieczki promocyjnej można zobaczyć tutaj.

Film jest dostępny pod następującymi linkami:
Szlakiem Rodu Sanguszków
Волинь унікальна 21 09


Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod linkami:
https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/573
http://www.criv.org.ua/pl  
https://www.facebook.com/VIRTOUR2020/

Korzystając z lokalnych zasobów i najnowszych trendów informatycznych, partnerzy projektu stworzyli wysokiej klasy witrynę turystyczną wraz z wirtualną trasą turystyczną, aplikacją mobilną i przewodnikiem. Końcowym efektem będzie wzrost liczby turystów odwiedzających pogranicze ukraińsko-polskie, a zwłaszcza miejsca historyczne, które dotychczas były mało znane lub w ogóle nieznane.

Zachęcamy do skorzystania z okazji, by czerpać z nowego produktu turystycznego i zwyczajnie udać się na wycieczkę śladami rodu Sanguszków. Z niecierpliwością czekamy na kolejne efekty realizacji mikroprojektów!